This is an example of a HTML caption with a link.


     TOPRAK MED?KAL 1997 y?l?nda kurulmu? olup diagnostik ?r?n alan?nda gerek tecr?besi gerek birikimiyle siz de?erli m??terilerimize hizmet vermektedir. De?erlerimiz d?r?stl?k, s?z?ne g?venilirlik ve i?tenlik yoluyla sekt?r?m?zde ilerlemektir. Toprak Medikal kuruldu?u g?nden itibaren i?inde do?ru olan? yapmak, sayg? ?er?evesinde al?ak g?n?ll?l?kle sonuca ula?mak, siz de?erli m??terilerimize gerekli olan hizmeti sunmay? prensip edinmi?tir.

     ?r?n sat??? kadar, ?r?n sat?? sonras? e?itim, teknik destek ve servis sorumlulu?u bilincinde olan firmam?z teknik destek ekibimizle ?lkemizin hangi k??esinde olursa olsun sizlerin yan?n?zdad?r. Uzman ekip kadrosuyla pazarlama, ihale, ?r?n departman?m?zla kurum ve bayilerimizin her zaman destek?isidir.

     ?st?n hizmet kalitesini destekleyen Toprak Medikal firmam?z ?r?nleri ile ilgili hizmetini "Sat?? Sonras? Hizmet Yeterlilik Belgesi" ve ISO 13485:2003 belgeleriyle tescillenmi?tir.

     ?r?n panelimizde FDA onayl? kardiyak marker ?r?n grubuyla T?rkiye'de g?venilir, h?zl? sonu? ile bu alanda ?nemli bir konuma sahiptir. Almanya ve ?svi?re'den ithalat?n? yapt???m?z kan grubu ?r?nlerimizle al???lagelmi? y?ntemlerin d???nda spesifik, kesin sonuca ula?t?ran kan grubu kart sistemlerini ?lkemize getirmi?tir. Avrupa ?r?n? tam otomatik koag?lometre cihaz?m?z ve yar? otomatik koag?lometre cihaz?m?z ile siz de?erli m??terilerimizin hizmetindedir. ?spanya men?eili biyokimya, koag?lasyon kit ?r?n grubu, idrar ve ?eker ?r?n gruplar?yla sekt?rde ?nc? olmaya devam edecektir.


     Firmam?za g?sterdi?iniz g?vene te?ekk?r ederiz.

     Her t?rl? soru ve ?neriniz i?in taraf?m?za ula?abilirsiniz.